Nõuetele vastav õhksoojuspumba paigaldamine

Kõik Blogi postitused
Soojuspumba paigaldamine

Nõuetele vastav õhksoojuspumba paigaldamine

Õhksoojuspumba paigaldamise puhul on tegemist ehitise tehnosüsteemide muutmisega ehk elamu ümberehitamisega. Selleks, et nõuetele vastav õhksoojuspumba paigaldamine saaks toimuda vastavalt Ehitusseadustiku lisa 1 järgi on elamu ümberehitamiseks vajalik esitada kohalikule omavalitusele ehitusteatis ja -projekt.

Ehitusteatis on riigilõivuvaba.

Ehitusprojekti koostamisel tuleb lähtuda majandus- ja taristuministri 17.07.2015. a määrusest nr 97 „Nõuded ehitusprojektile”.

Õhksoojuspumbast tulenev müra peab olema vastavuses Sotsiaalministri 04.03.2002 määrusega nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid”. Ehitusprojekti seletuskirjas sätestada, et õhksoojuspumba välisosa müratase ei tohi ületada määruses toodud nõudeid. Vastavalt sellele reguleeritakse soojuspump päevasele ja öisele režiimile, võttes arvesse, et tekkiv müra on päeval maksimaalselt 50db ja öösel 40db.

Vibratsiooni minimeerimiseks näha ette välisagregaadi kinnitustele ilmastikukindlad kummipuksid.

Ehitusprojekt peab sisaldama vähemalt järgmist:

– Tiitelleht:

 • Ehitusprojekti nimetus ja töö number.
 • Objekti aadress.
 • Ehitusprojekti staadium.
 • Ehitusprojekti koostaja nimi (juriidilisest isikust ehitusprojekti koostaja puhul), registrikood, kontaktandmed, teatamiskohustusega ettevõtja puhul majandustegevuse registreerimise number ja konkreetse ehitusprojekti eest vastutava isiku nimi ning tema kvalifikatsiooni tõendavad andmed.
 • Projekti koostaja allkiri.
 • Kinnistuomaniku/taotleja nimi, aadress ja kontaktandmed.
 • Projekti koostamise kuupäev.

– Sisukord ja jooniste loetelu.
– Seletuskiri:

 • Hoone asukohakirjeldus.
 • Projekteeritud tööde kirjeldus (Kuhu paigaldatakse õhksoojuspump, kas agregaadi välisosa varjestatakse ja kui, siis mis värvi/materjalist?).
 • Seletuskiri peab sisaldama asjakohast ja vajalikku infot. Vajadusel põhjendada, miks õhksoojuspump just sellesse kohta paigaldatakse.
 • Seletuskirja igale lehele tuleb lisada ehitusprojekti nimetus, aadress, koostaja nimi, koostamise kuupäev, töö number ja ehitusprojekti staadium.
 • Seletuskirja lõppu lisada koostaja nimi, allkiri ja kuupäev.
 • Seletuskirja lehed nummerdada (lehekülgede nummerdamisel märgitakse kõigepealt lehekülje number ja seejärel lehekülgede arv dokumendis).

– Asendiplaan hoone asukohaga (1:500 või 1:1000), millel ära märkida hoone asukoht ja tähistada koht, millisesse hoone külge välisagregaat projekteeritakse. Vajadusel näidata krundi katendid, kaugused teistest hoonetest ja krundipiiridest ning juurdepääsude asukohad.

– Vajalikud joonised:

 • Nt korruse põhiplaan, katuseplaan, tehnoruumi joonis, hoone vaated jms olenevalt sellest, kuhu pump paigaldatakse. Joonistele lisada juurde vajalikud mõõdud. Jooniste kirjanurka lisada joonise koostaja nimi, allkiri, kuupäev, joonise nimetus, objekti aadress.
 • Joonistele (ka asendiplaanile) lisada kirjanurgad, kuhu kirjutada ehitusprojekti nimetus, aadress, koostaja nimi, koostamise kuupäev, töö number, ehitusprojekti staadium, mõõtkava ja joonise nimetus.

– Kõigi kaasomanike nõusolekud või korteriühistu juhatuse liikme nõusolek.
– Muud vajalikud volitused, kooskõlastused, heakskiidud (naabrid, Päästeamet) jms.
– Soovi korral võib lisada fotosid olemasolevast olukorrast.

Kogu dokumentatsioon tuleb esitada digiallkirjastatult riikliku ehitisregistrisse (dokumentide esitamiseks tuleb eelnevalt sisse logida ID-kaardiga või Eesti.ee kaudu).

Ehitusteatise täitmine ehitisregistris

– Ehitistegevuse info

 • Kavandatav tegevus: ehitise ümberehitamine;
 • Ehitustegevuse täpsustus: küttesüsteemi muutmine või terviklik asendamine.

– Ehitise tehnilised näitajad

 • Soojusvarustuse liik: kohtküte;
 • Soojusallika liik: õhksoojuspump;
 • Energiaallika liik: õhusoojus + elekter;
 • Jahutussüsteemi liik “muu”- õhk-õhksoojuspump (kortermaja korteri puhul kirjutada korteri nr  ___ õhk-õhksoojuspump. Näiteks korter 15 õhk-õhksoojuspump).

– Hooneosade (korter, äripind vms) nimekiri

 • Korterelamutes on seal all mitu eluruumi, valida oma korteri number, tähistada käsitletava korteri number. Üksikelamul on seal üks rida – Puudub eluruum. Tähistada eluruum ja liikuda paremale, kus saab andmeid täiendada.
 • Eluruumi andmetes märkida samuti soojusvarustuse liik: kohtküte, kaugküte; soojusallika liik: õhksoojuspump; energiaallika liik: õhusoojus + elekter.

Vastavalt ehitusseadustiku § 37 võib ehitusteatise alusel ehitist ehitada kahe aasta jooksul ehitusteatise esitamisest või täiendavate nõuete esitamisest või ehitusprojekti heakskiitmisest arvates. Peale ehitustööde lõppu esitada arhitektuuri ja ehituse osakonna järelevalveteenistusele www.ehr.ee kaudu kasutusteatis.

Vastavalt ehitusseadustiku § 45 kehtib ehitusluba viis aastat. Kui ehitamisega on alustatud, siis kehtib ehitusluba kuni seitse aastat ehitusloa kehtima hakkamisest. Ehitamise alustamise päevaks loetakse esimene ehitusprojektile vastavate tööde tegemise päev. Peale ehitustööde lõppu esitada kasutusloa taotlus arhitektuuri ja ehituse osakonna järelevalveteenistusele www.ehr.ee kaudu.

Soojuspumba kasutusteatise info

Kui soojuspump on paigaldatud tuleb esitada kohalikule omavalitsusele kasutusteatis.

Vastavalt ehitusseadustikule tuleb esitada kasutusteatis, kui ehitis on valmis ja soovitakse asuda kasutama ehitist või selle osa ning sellega seonduvalt on täidetud ehitise kasutamisele esitatavad nõuded.

Ehitise kasutamisest teavitatakse pädevat asutust elektrooniliselt ehitisregistri www.ehr.ee  kaudu.

Kasutusteatis tuleb esitada vähemalt kümme päeva enne ehitise kasutamise alustamist või selle kasutusotstarbe muutmist. Kui pädev asutus ei teavita kasutusteatise esitajat kümne päeva jooksul pärast kasutusteatise esitamist vajadusest kasutusteatises esitatud andmete täiendavaks kontrollimiseks, siis võib asuda ehitist kasutama või muuta selle kasutusotstarvet.

– Kasutusteatisele lisaks tuleb esitada.

 1. Ehitusteatisega kinnitatud ehitusprojekt. Kui projekt muutus, siis esitada muudatusprojekt, kus näidata tehtud muudatused võrreldes loa saanud ehitusprojektiga.
 2. Paigaldatud soojuspumba tehniline dokumentatsioon, kus on näidatud seadme tehnilised andmed (müratase, hooldusjuhendid jne).
 3. Elektripaigaldise deklaratsioon.
 4. Ehituspäevik.
 5. Kaetud tööde aktid (kui paigaldusel esines kaetud töid).

Kasutusteatise alusel võib ehitist kasutada tähtajatult, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

Arutage juba täna mõne meie kütte- ja kliimasüsteemide spetsialistiga, kuidas ja millise kütte- ja jahutussüsteemi saate oma koju paigaldada. Helistage meile telefonil +372 53 300 613 või vaadake kontaktandmeid siit.

Jaga postitust

Kõik Blogi postitused